فرم شکایات

"(ضروری)" indicates required fields

مثلا: 09121234567
موقعیت(ضروری)
موارد الزامی جهت درج در شرح شکایت:
1) شماره حواله و تاریخ خرید مندرج در حواله
2) متراژ یا تعداد کارتن مورد شکایت
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های قابل قبول: jpg, png, pdf, mp4, حداکثر حجم فایل قابل قبول: 10 MB.
    اسناد الزامی جهت بارگزاری:
    1) نامه متن شکایت (که حتما امضا شده باشد)
    2) پیش فاکتور یا فاکتور اصلی که درآن حتما نام محصولی را که نسبت به آن شکایت دارید درج نموده باشد
    3) تصویر کارتن که نشان دهنده کد محصول باشد
    4) تصاویر و یا فیلم از محصول که در آن مشکل مشخص و قابل شناسایی باشد