Sharlot Texture Gray
Sharlot Texture Cream
Sharlot Texture Gray
Sharlot Texture Cream
3 Faces Matt Gray Sharlot | 30x30
3 Faces Matt Cream Sharlot | 30x30
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1824Kg 19Kg 100M2 1.05M2 8.5mm

این طرح را در اندازه های دیگر ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *