Sadio 3D #1-3
Sadio 3D #1-1
Sadio 3D #1-2
Sadio Texture Dark
Sadio Texture Decor
Sadio Texture Light
4 Faces Glossy Flat Dark Sadio | 30x90
4 Faces Glossy Rustic Sadio Decor | 30x90
4 Faces Glossy Flat Light Sadio | 30x90
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
1728kg 27Kg 86.4M2 1.35M2 11mm
گالری عکس و فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *