Hissaro 3D #1-1
Hissaro 3D #1-2
Hissaro Texture Black
Hissaro Texture White
8 Faces Nano Polished Black Hissaro | 60x120
8 Faces Nano Polished White Hissaro | 60x120
مشخصات فنی
Gross Weight Weight / Carton s.q.m/pallet s.q.m/carton size
2280Kg 38Kg 85M2 1.42M2 12mm

این طرح را در اندازه های دیگر ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *